Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradce


Pečujeme o vás:

Poznamenejte si do kalendáře webináře na 4. čtvrtletí 2023!

POZOR – doplněno a aktualizováno!!!

POZOR – termíny se mohou dle počtu přihlášených měnit !!!!!

Při nízké účasti se bohužel webináře i ruší, a to většinou týden před konáním webináře… Vždy řádně ověřte konkrétní datum!!!

13. 10. 2023 – 9.00 – 14.00 hodin
Přednášející Mgr. Vladimír Černý
Zákoník práce po novele 2023 – praktický průvodce změnami
Variabilní symbol 1310 2.000 Kč vč. DPH
20. 10. 2023 – 8.30 – 13.30 hodin
Přednášející PhDr. Dagmar Kučerová
Podzim aktuálně ve mzdové účtárně 2023
Variabilní symbol 2010 2.000 Kč vč. DPH
POZOR – další termín 8. 12. 2023 – program bude aktualizován
27. 11. 2023 NEBO 12.12.2023 – 9.00 – 14.30 hodin
Přednášející Katarína Dobešová
Změny ve zdaňování mezd 2023 a novinky 2024
(Var. Symbol 2711 nebo 1212) 2.000 Kč vč. DPH
6. 12. 2023 – 9.00 – 13.00 hodin
Přednášející Ing. Jitka Fajmonová
DPH v roce 2023 a novinky 2024
(Var. Symbol 612) 2.000 Kč vč. DPH
11. 12. 2023 – 9.00 – 13.00 hodin
Přednášející Květoslava Novotná
Účetní závěrka
(Var. Symbol 1112) 2.000 Kč vč. DPH
20. 12. 2023 – 9.00 – 13.00 hodin
Přednášející Martina Huřťáková
Změny v sociálním a nemocenském pojištění
(Var. Symbol 2012) 2.000 Kč vč. DPH

Pro letošní 4/Q jsme pro vás připravili předběžný seriál praktických školení. Pročtěte si pozorně nabídku, a případně využijte možnosti virtuální účasti ze zaměstnání nebo z domova. Ke sledování webináře potřebujete pouze „chytrý“ telefon nebo počítač s monitorem a zvukem. Zhruba dva dny předem obdržíte „link“, na který si kliknete, a pod přihlášeným příjmením a jménem se přihlásíte do virtuální přednáškové místnosti. Ve stejném termínu obdržíte teze, které doporučujeme pro snazší sledování přednášky vytisknout.

Přihlášky výlučně na e-mail: malosvat@seznam.cz

– uveďte firmu, a příjmení a jméno osoby, která se do virtuální přednáškové místnosti bude přihlašovat. Uzávěrka přihlášek je týden před konáním webináře, kdy je také termín pro zaslání zálohy v plné výši webináře.

CENA webinářů je stanovena jednotně: 2.000,- Kč včetně 21 % DPH. Platby se budou lišit variabilními symboly (datum konání webináře).

Platba:

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka.

Úhrada zálohy nejpozději týden před konáním webináře, kdy je také uzávěrka přihlášek z důvodu náročného zajištění externího vysílání a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konstantní symbol 308, variabilní symbol datum konání webináře (např. 1310 je 13.10.2023)

Na virtuální setkání se těší manželé Zachovi

Malosvatoňovická s.r.o., Zahradní 135, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO 26000792 zaps. u Obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
složka č. 19273, DIČ CZ26000792
e-mail: malosvat@seznam.cz

Předběžný aktualizovaný obsah webinářů

13. 10. 2023 – Mgr. Černý

Zákoník práce-průvodce změnami 2023 -všeobecná ustanovení zákoníku práce z pohledu zaměstnavatele

 • postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru novelizace z pohledu směrnice EU 2019/1152 - o transparentních a předvídatelných podmínkách, praktické dopady do povinností zaměstnavatele řádně a včas informovat zaměstnance o všech podmínkách výkonu práce,
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dopady směrnice EU 2019/1152 - o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách, nová komplexní úprava, plánování výkonu práce, směn, evidence výkonu práce, nárok na dovolenou a jeho určení, změny při ukončování dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • pracovní doba a doba odpočinku dopady z pohledu novelizace z pohledu směrnice o rovnováze mezi pracovní a soukromým životem rodičů a pečujících osob (rozvržení pracovní doby, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost, řádná evidence pracovní doby),
 • doručování písemností 2023 -nové možnosti využití elektronické formy,
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci (prevence, předcházení, povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance) -základní vymezení,
 • základní obecná pravidla související se skončením pracovního poměru,
 • odměňování za práci (mzda, příplatky; náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce), budoucí dopady - Gender Pay GAP -rovné a transparentní odměňování,
 • překážky v práci,
 • dovolená -praktické příklady a výpočty,
 • náhrada škody (prevence, odpovědnost za škodu, dohoda o odpovědnosti, náhrada škody),
 • vnitřní předpisy (pracovní řád, osobní spis, pracovní posudek; ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance; doručování, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů),
 • odbory (práva a povinnosti, kolektivní vyjednávání)

20. 10. – PhDr. Kučerová – další termín je 8. 12. 2023 – program bude upřesněn

Podzim aktuálně ve mzdové účtárně

Konečná podoba novely zákoníku práce?
Výklad k jednotlivým změnám zákoníku práce se zaměřením do praxe. Upozornění na související změny zákona o inspekci práce a občanského soudního řádu.

Novela exekučního řádu a občanského soudního řádu?
Změny s odloženou účinností od 1. ledna 2024? Povinnost poskytovat
součinnost elektronicky prostřednictvím speciálního formuláře - kvalifikovaný plátce mzdy.

Novela zákona o důchodovém pojištění (září 2023)? Změny u předčasných důchodů a valorizací atd.
Změny zaměstnávání cizinců od poloviny roku 2023? Zaměstnanecké a modré karty (nové náležitosti, povolení k zaměstnání).

Produkt spoření na stáří (novela zákona o daních z příjmů) od roku 2024.
Vybrané informace k připravovanému daňovému balíčku od roku
2024? Nemocenské pojištění zaměstnanců, změny v dohodách konaných mimo pracovní poměr (nová povinnost hlášení dohod o provedení práce a limity pro odvody pojistného u jednoho či více zaměstnavatelů, nové povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům a naopak) a další.

27. 11. 2023 NEBO 12.12.2023 - Katarína Dobešová (zatím platí oba termíny)

Zdaňování mezd v roce 2023 a 2024

Cílem semináře je seznámit účastníky se změnami a aktualitami ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2023 a 2024 a připravit je tak i na roční zúčtování záloh za rok 2023. Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají problematikou zdaňování mezd. Program bude aktualizován podle stavu a vývoje daňové legislativy.


6. 12. – Ing. Fajmonová

Důsledky změn v DPH v roce 2023 a novinky 2024

Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře a budou také podány informace o připravovaných změnách zákona o DPH pro rok 2024.

11. 12. 2023 – Květoslava Novotná

Účetní závěrka roku 2023

 • Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací.
 • Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob
 • Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek.
 • Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.
 • Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné pohledávky a závazky.
 • Odpisy majetku v účetnictví. Daňové odpisy.
 • Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti - podklady k přiznání DPPO za rok 2022
 • Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění.
 • Nesprávné postupy a náprava chyb
 • Metodika oprav chyb minulých období.
 • Nejnovější interpretace NÚR

Stručné účetní a daňové aktuality ke dni konání webináře

20.12.2023 - Martina Huřťáková

Změny v sociálním a nemocenském pojištění

Anotace:
 • Změny, které nastaly v průběhu roku 2023 v sociálním a nemocenském pojištění
 • Změny v oblasti sociálního a nemocenského pojištění od 1. 1. 2024
  • Výše redukčních hranic
  • Maximálního vyměřovacího základu
  • Dalších ukazatelů pro rok 2024
 • Změny v sociálním a nemocenském pojištění po 1. 1. 2024
  • Dohody o provedení práce
  • Slevy na pojistném - změny
  • Elektronizace ostatních dávek nemocenského pojištění
  • Další změny, které budou legislativně ukotveny a nastanou po 1. 1. 2024 (anotace bude případně aktualizována)
 • Novinky ve službách pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ
 • Diskuze, odpovědi na dotazy
Kontakt na organizátory:

Malosvatoňovická s.r.o,
Ing. Jaromír Zach
Zahradní 135
541 23 Malé Svatoňovice