Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradcePoznamenejte si do kalendáře webináře na leden-únor 2022!

13. ledna a 26. ledna 2022 – platí oba termíny – 9.00 – 14.30 hodin

přednášející Katarína Dobešová

Roční zúčtování záloh za rok 2021 a změny ve zdaňování mezd v roce 2022

(Var.symbol 1301, nebo 2601)

19. ledna 2022 – 9.00 – 14.00 hodin

přednášející Jana Šmídová

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2021 a aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti pro rok 2022 včetně tiskopisů pro plátce daně

(Var.symbol 1901)

17. února 2022 – 9.00 – 14.00 hodin

přednášející Ing. Růžena Klímová

SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT

(Var.symbol 1702)

22. února 2022 – 9.00 – 15.30 hodin (POZOR!!!)

přednášející Dana Blažková

Pracovní právo (nejen) pro účetní...

(Var.symbol 2202)

Připravené webináře na jaro 2022

Pro letošní jaro jsme pro vás připravili předběžný seriál praktických školení. Pročtěte si pozorně nabídku, a případně využijte virtuální účasti ze zaměstnání nebo domova. Klasické semináře zatím z důvodu nevyjasněnosti hygienických podmínek nebudeme organizovat. Navíc stále hrozí riziko, že jediný následně „pozitivně vytestovaný“ účastník semináře ohrozí karanténou všechny ostatní účastníky, a to prostě nemůžeme riskovat.

Ke sledování webináře potřebujete pouze „chytrý“ telefon nebo počítač s monitorem a zvukem. Zhruba dva dny předem obdržíte „link“, na který si kliknete, a pod přihlášeným příjmením a jménem se přihlásíte do virtuální přednáškové místnosti. Ve stejném termínu obdržíte teze, které doporučujeme pro snazší sledování přednášky vytisknout.

Přihlášky výlučně na e-mail:
malosvat@seznam.cz – uveďte firmu, a příjmení a jméno osoby, která se do virtuální přednáškové místnosti bude přihlašovat.

Uzávěrka přihlášek je týden před konáním webináře, kdy je také termín pro zaslání zálohy v plné výši webináře.

CENA webinářů je stanovena jednotně: 1.800,- Kč včetně 21 % DPH. Platby se budou lišit variabilními symboly (datum konání webináře).

Platba:

Předem bude vybírána záloha ve výši ceny webináře za každého přihlášeného účastníka. Úhrada zálohy nejpozději týden před konáním webináře, kdy je také uzávěrka přihlášek z důvodu náročného zajištění externího vysílání, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100

konstantní symbol 308,

variabilní symbol datum konání webináře (např. 1301 na 13.1.)

Na virtuální setkání se těší manželé Zachovi


13. ledna a 26. ledna 2022 – platí oba termíny – 9.00 – 14.30 hodin

přednášející Katarína Dobešová (oblíbená a zkušená lektorka)

Roční zúčtování záloh za rok 2021 a změny ve zdaňování mezd v roce 2022

(Var.symbol 1301, nebo 2601)

Cílem semináře je seznámit účastníky s postupem a změnami při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 a novinkami ve zdaňování mezd v roce 2022.

Obsah semináře

 • Stručný přehled změn ve zdaňování mezd pro rok 2022 (zvýšení daňového zvýhodnění a změny při poskytování daňového bonusu, průměrné a minimální mzdy s dopady na daňové parametry a sazbu daně, zvýšení limitu pro daňové osvobození peněžního příspěvku na stravování) a aktuální výklady k dané problematice.
 • Roční zúčtování záloh za rok 2021:
  • Povinností poplatníka a plátce daně při RZZ, kdy má zaměstnanec právo požádat o RZZ a kdy má povinnost podat daňové přiznání, náležitosti žádosti o RZZ.
  • Podmínky pro uplatnění nezdanitelných části základu daně, zejména úroků z úvěrů na bydlení v novém daňovém režimu, darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, příspěvků na penzijní a životní pojištění a uplatnění ročních slev na dani (na druhého z manželů a školkovného).
  • Vypořádání daňové povinnosti a roční zúčtování záloh u zaměstnanců daňových nerezidentů.
  • Vypořádání daňové povinnosti u zaměstnanců se srážkovou daní (kdy do RZZ a kdy do DAP) a u zaměstnanců s příjmy podle § 5 odst. 4 zákona.
 • Různé další aktuální informace v souvislosti coronavirem, v oblasti soustavné přípravy na budoucí povolání a zajímavé judikáty související se zdaňováním mezd.
 • Zastavení u daňových tiskopisů (nové vzory, lhůty pro zpracování, oznamovací povinnost plátce daně atd.).
 • Pro účastníky semináře bude k dispozici prezentace v elektronické podobě.

19. ledna 2022 – 9.00 – 14.00 hodin

přednášející Jana Šmídová (metodik závislé činnosti)

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2021 a aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti pro rok 2022 včetně tiskopisů pro plátce daně

(Var.symbol 1901)

Určeno pro: mzdové účetní a firmy se zaměřením na mzdový software

Cíl: seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to zejména ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021, dále povinnostmi plátců daně (i ve vztahu k finančním úřadům) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2021. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani pro rok 2022 a předat veškeré informace k tiskopisům ve vztahu k závislé činnosti pro plátce daně. Vzhledem k časovému rozsahu je možné, že některé části přednášky budou prezentovány ve zkratce.

Program semináře

1. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 2021

 • zákonné lhůty - jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka ve vztahu k žádosti o roční zúčtování, lhůty pro výpočet daně a vrácení přeplatků na dani
 • povinnosti plátce daně ve vztahu k finančnímu úřadu včetně lhůt pro předložení daňových tvrzení
 • základní principy - kdy daň zálohovou a kdy srážkovou, srážková daň po konci roku. Kdy musí poplatník vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání, tzn. co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání
 • slevy na dani včetně dokladů, např. COVID-19 z pohledu započitatelných příjmů pro účely slevy na manžela (manželku)
 • nezdanitelné části základu daně včetně dokladů, se zaměřením na úroky z úvěrů v souvislosti se zákonnou úpravou od zdaňovacího období 2021 (snížení možnosti uplatnění celkové částky zaplacených úroků z 300.000 Kč na částku 150.000 Kč pro bytovou potřebu získanou po 1.1.2021 – celkový výklad včetně promítnutí této úpravy do tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
 • daňové zvýhodnění se zaměřením zejména na zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě – vypořádání nároku po konci roku 2021 a zrušení měsíčního limitu pro výplatu daňového bonusu od roku 2022, společně hospodařící domácnost a další
 • tiskopisy – celkový přehled, aktualizace tiskopisů, upozornění na nové vzory tiskopisů - např. potvrzení o zdanitelných příjmech a správnost údajů na těchto tiskopisech – jaké příjmy patří na potvrzení, jak u příjmů zúčtovaných do konce roku 2020 a vyplacených až po 31. lednu 2021 – zákonná úprava v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. Nejčastější chybovost u tohoto tiskopisu (např. zúčtováno v měsících). Dále § 155 daňového řádu a jeho dopad do žádostí o daňové bonusy. Které vzory tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2022 a Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 (úprava ve vztahu k úrokům z úvěrů) lze použít a jejich forma – elektronické žádosti.

Aktuality

Nejdůležitější změny pro zaměstnavatele ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2022, např. minimální a průměrná mzda a její dopad do zdanění mezd, zvýšení základní slevy na dani – na poplatníka, stravenkový paušál v praxi, oznamovací povinnost dle § 38da zákona o daních z příjmů po konci roku 2021 u příjmů od daně osvobozených a další aktuální výklady či metodické pomůcky, pokyny

Diskuze a odpovědi na dotazy

Program může být aktualizován dle stavu legislativního procesu.

17. února 2022 – 9.00 – 14.00 hodin

přednášející Ing. Růžena Klímová (oblíbená a zkušená lektorka)

SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT

(Var.symbol 1702)

URČENO: Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní osoby, které se zabývají srážkami z příjmu fyzických osob.

PŘÍNOS: Na praktických příkladech si procvičíte problematiku srážek ze mzdy, jak postupovat v případě exekuce či osobního bankrotu zaměstnance. Lektorka vás upozorní na nejčastější chyby ve výpočtech.

PROGRAM

 • právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy,
 • příjmy, z nichž se srážky provádějí –
 • srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 2045 OZ),
 • srážky přednostní a nepřednostní,
 • pořadí srážek,
 • nezabavitelné částky,
 • plně zabavitelná část mzdy,
 • jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu,
 • postup při provádění srážek ze mzdy,
 • příslušenství ke srážce,
 • povinnosti plátce příjmu,
 • souběh exekucí,
 • sankce při porušení povinností,
 • úroky z prodlení,
 • doručování exekučních titulů do datových schránek,
 • exekuce a dočasná pracovní neschopnost,
 • postup při exekuci v případě změny plátce,
 • zaměstnavatel versus OSSZ, insolvenční zákon a osobní bankrot,
 • podání návrhu na insolvenční řízení,
 • zahájení insolvenčního řízení,
 • rozhodnutí o úpadku,
 • rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře,
 • oddlužení zpeněžením majetkové podstaty,
 • postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance,
 • výše nezabavitelné částky v případě insolvence,
 • postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele,
 • povinnosti dlužníka,
 • pohledávky za podstatou,
 • pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou (výživné),
 • součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům,
 • důležité judikáty týkající se daňového bonusu při exekuci a při insolvenci,
 • exekuce dle § 312 OSŘ, přikázáním jiné peněžité pohledávky
 • dotazy, diskuze.

22. února 2022 – 9.00 – 15.30 hodin (POZOR!!!)

přednášející Dana Blažková (oblíbená a zkušená lektorka)

Pracovní právo (nejen) pro účetní...

(Var.symbol 2202)

S pracovním právem a jeho základy se potká téměř každý občan ČR v produktivním věku. Jsou to však zaměstnavatelé zastoupení právě účetními, personalisty nebo vedoucími, kteří se musí popasovat s jeho šílenými a nelogickými záludnostmi. Protože pracovní právo není o selském rozumu, ale o mimořádné ochraně jakéhokoliv zaměstnance, která je tak vysoká, až je to mnohdy vůči zaměstnavateli nespravedlivé. Ať už jste ostřílení matadoři nebo s pracovním právem začínáte, na našem semináři/webináři si určitě najdete to svoje. Budete zase zkušenější o řadu příkladů z praxe i judikatury a budete lépe připraveni čelit tomu, co Vám život přinese. (Školení je vhodné i pro dámy, které se zúčastnily předchozích seminářů/webinářů, které pro nás s velmi dobrým ohlasem vedla v předchozích měsících stejná lektorka.) Společně projdeme nejzajímavější a nejožehavější témata, "evergreeny" pracovního práva:

 • POVINNOSTI zaměstnanců a povinnosti vedoucích, zastupování zaměstnavatele...
 • VZNIK pracovního poměru, smlouvu o smlouvě budoucí, odstoupení od pracovní smlouvy, zkušební dobu, poměry na dobu určitou a výjimky z nich, informace o obsahu pracovního poměru...
 • SKONČENÍ pracovního poměru, rozdíly mezi jednotlivými způsoby skončení, vytýkací dopisy a jejich náležitosti, možnost okamžitého zrušení pracovního poměru, doručování písemností, neplatné skončení, lhůty, příklady z judikatury...
 • DOHODY konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) a jejich náležitosti, která ustanovení zákona se na dohody nevztahují a naopak...
 • PRACOVNÍ DOBA a její plánování, rozvržení, přestávky, odpočinky, přesčasy, pohotovosti, evidence pracovní doby, home office, co kontrolu inspekce práce...
 • PŘEKÁŽKY v práci - kdy je zaměstnavatel povinen zaměstnance uvolnit a kdy je to na jeho vůli, přehled překážek v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele, překážky, které nejsou vymezeny zákonem, prokazování překážek...
 • DOVOLENÁ a její plánování, určování, čerpání, omezené možnosti převádění a dokladování důvodů pro převádění, hromadné čerpání, proplácení, dovolená nad rámec zákona, nový výpočet dovolené od ledna 2021, minimální délka dovolené, možnost čerpání dovolené ve svátek, krácení dovolené, povinnosti vedoucích na úseku dovolené...
 • NÁHRADA ŠKODY a odpovědnost ze strany zaměstnance a zaměstnavatele vč. příkladů
 • odpovědi na další dotazy z pracovního práva...

POZOR – jednotlivé webináře mohou být aktualizovány. Máte-li zájem o podrobnější a upřesněné nabídky, napište prosím nezávazně na e-mail: malosvat@seznam.cz


Kontakt na organizátory:

Malosvatoňovická s.r.o,
Ing. Jaromír Zach
Zahradní 135
541 23 Malé Svatoňovice